Warunki realizacji

§1 ZAMÓWIENIA

1.1.

Printfield sp. z o.o. zwana jest dalej Zleceniobiorcą.

1.2.

Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej z podaniem numeru NIP-u, dokładnego adresu, numerów telefonu i faksu, nazwisk osób zajmujących się zleceniem ze strony Zleceniodawcy oraz pieczęcią firmową i czytelnym podpisem osoby zamawiającej.

1.3.

Osoba podpisująca zamówienie musi posiadać upoważnienie do reprezentowania firmy. Jeżli osoba ta nie widnieje w dokumentach wymienionych w punkcie 1.4, należy przesłać odrębne upoważnienie dla osoby zamawiającej, podpisane przez osobę mającą prawo reprezentować firmę.

1.4.

Składając zamówienie u Zleceniobiorcy po raz pierwszy, Zleceniodawca zobowiązany jest przesłać aktualny wyciąg z Rejestru Handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego lub Wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej.

1.5.

Jeżeli Zleceniodawca zalega z płatnościami wobec Zleceniobiorcy to ten rezerwuje sobie prawo do nie przyjęcia kolejnego zamówienia przed uiszczeniem zaległych należności.

1.6.

Zakupiony przez Zleceniodawcę towar pozostaje własnością Zleceniobiorcy, do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar. W przypadku wykonywania zdobienia na towarze dostarczonym przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość zatrzymania towaru z wykonaną usługą zdobienia do czasu uregulowania przez Zleceniodawcę określonych w zamówieniu płatności.

§2 PŁATNOŚCI

2.1.

Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia wymagana jest zaliczka w wysokości min.50 % wartości zamówienia netto, pozostała do zapłaty kwota ma być uregulowana przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury (co nastąpi po wykonaniu usługi), chyba że strony ustalą inaczej.

2.3.

Częściowe wykonanie umowy: w przypadku dostarczania towaru w kilku partiach. Zleceniodawca pokrywa koszty transportu każdej partii oraz każdorazowo otrzymuje fakturę na dostarczony towar.

2.4.

W przypadku wycofania się Zleceniodawcy z realizacji zamówienia, Zleceniodawca zobowiązany jest pokryć wszelkie poniesione przez Zleceniobiorcę przy realizacji tego zamówienia koszty.

2.5.

W przypadku przekroczenia przez Zleceniodawcę terminu płatności Zleceniobiorca ma prawo naliczania odsetek za zwłokę oraz obciążenia płatnika kosztami upomnień.

2.6.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych, Zleceniodawca nie posiada żadnych uprawnień do wstrzymania płatności lub części płatności za zakupiony towar. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpiądopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron. 2.7.
Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienie tylko i wyłącznie do wysokości jego wartości.

§3 TOWAR I ZDOBIENIE

3.1.

W przypadku towaru dostarczonego przez Zleceniodawcę Zleceniobiorca zastrzega sobie możiwość uszkodzenia w wyniku produkcji zdobienia do 3% towaru. W przypadku wymogu dostarczenia Zleceniodawcy dokładnej ilości zamawianego towaru ze zdobieniem, Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć o 3% większą ilość towaru niż wymagana ilość określona w zamówieniu.

3.2.

W przypadku towaru zakupionego u Zleceniobiorcy nie ponosi on odpowiedzialności za przejściowe braki towaru u dostawców.

3.3.

Zdobienie wykonuje się na podstawie zaakceptowanej wizualizacji projektu, która określa kolor odzieży i nadruku oraz wymiary nadruku. Wszelkie zmiany wymagają wykonania i zaakceptowania kolejnej wizualizacji. która traktowana jest jako ostateczna i jedyna podstawa do realizacji zamówienia, a tym samym do ewentualnej reklamacji. W przypadku akceptacji przez Zleceniodawcę próbnego zdobienia wykonanego na jego zlecenie na towarze, na którym ma być wykonana usługa zdobienia, próbka zdobienia traktowana jest jako ostateczna i jedyna podstawa do realizacji zamówienia, a tym samym do ewentualnej reklamacji.

§4 PAKOWANIE

4.1.

Standardowo odzież z nadrukiem i haftem pakowana jest zbiorczo w kartony. Każdy inny sposób pakowania wiąże się z dodatkowymi opłatami.

§5 TRANSPORT

5.1.

Zamawiający może odebrać towar ‚Masnym transportem. Na zlecenie Zamawiającego towar może być wysłany za pośrednictwem poczty, kolei lub firm spedycyjnych. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający. Zleceniobiorca nie odpowiada za opóźnienia w transporcie wynikające z przyczyn od niego niezależnych. Zleceniobiorca zobowiązuje się jedynie do wysłania towaru w określony dzień wybranym przez Zleceniobiorcę środkiem transportu.

5.2.

Przyjmując towar od firmy przewozowej, Zamawiający jest zobowiązany – w przypadku gdy kartony są naruszone lub towar uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu – do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym.

§6 REKLAMACJE

6.1.

Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany przez Zleceniobiorcę jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem. Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach muszą dotrzeć do Zleceniobiorcy w formie pisemnej w ciągu 3 dni od daty otrzymania towaru przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca ponosi wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie do 10 dni od jej pisemnego zgłoszenia. 6.2.
Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady ja- kośiowe i ilościowe przenosi się na Zleceniodawcę. Sprawdzenie towaru przed przekazaniem go komukolwiek należy do odpowiedzialności Zamawiającego. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie są akceptowane.

§7 PRAWA AUTORSKIE

7.1.

Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez Zleceniobiorcę produktów w materiałach reklamowych na stronach www Zleceniobiorcy, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych Zleceniobiorcy co do jakości druku lub haftu. Zleceniobiorca ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zleceniodawcy.

7.2.

Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

§8 POZOSTAŁE WARUNKI

8.1.

Złożone u Zleceniobiorcy zamówienie może zostać odrzucone jeżeli jest niezgodne z powyższymi warunkami współpracy.

8.2.

Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.

8.3.

Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.

8.4.

W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.5.

Składając zamówienie u Zleceniobiorcy Zleceniodawca przyjmuje powyższe ustalenia.

Aktynova sklepy shoper Wykonanie:

Aktynova - sklepy Shoper, pozycjonowanie stron, strony RWD Kraków